semnvizual-128x127

STATUTUL COMUNITĂȚII
„UNIUNEA PENTRU RECONSTRUCŢIA ROMÂNIEI NET”
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Uniunea pentru Reconstrucţia României NET este o asociere nepatrimonială și fară personalitate juridică, între indivizi, în baza prevederilor Constituţiei României (Articolul 29 - Libertatea Conștiinței și Articolul 30 - Libertatea de exprimare) ce își desfășoară activitatea în conformitate cu aceasta și prevederile prezentului Statut.

Art. 2. Denumirea completă a comunității este Uniunea pentru Reconstrucţia României NET iar forma sa prescurtată (abrevierea) este URR NET (fără puncte între aceste iniţiale). Semnul permanent al comunității este reprezentat de denumirea completă (scrisă cu caractere majuscule albe) și abreviată (scrisă cu caractere majuscule, portocalii cu contur alb), împreună cu o casă (corp portocaliu cu geamurile, ușa și conturul albe) situată în partea dreaptă-sus, elemente încadrate într-o elipsă albastră înclinată la 30 de grade suprapusă parţial peste o altă elipsă portocalie înclinată la 170 de grade. Culorile utilizate în semnul permanent sunt alb, portocaliu (cod RGB [255, 102, 000], cod PANTONE [Orange 021], cod CMYK [0,70,100,0] și albastru (cod RGB[0,0,153], cod PANTONE [Blue 072], cod CMYK[100,90,0,0]). Semnul permanent al comunității este înfăţișat în Anexa 1.

Art. 3. Comunitatea Uniunea pentru Reconstrucţia României NET nu are un sediu central sau o localizare geografică, identitatea acestea fiind dată numai de domeniul urrnet.ro înregistrat în Romanian Top Level Domain.

CAPITOLUL II
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE
UNIUNII PENTRU RECONSTRUCŢIA ROMÂNIEI NET

Art. 4. Obiectivele comunității Uniunea pentru Reconstrucţia României NET sunt exclusiv de natură culturală, politică și socială, ele fiind subordonate scopului său fundamental – desfășurarea unei activităţi care să determine revigorarea conștiinței publice și crearea condițiilor pentru funcționarea unei structuri politice autentice, selectarea și instruirea membrilor unei asemenea structuri care să asigure condiții de trai și dezvoltare pentru toți cetățenii României și creșterea prosperităţii fiecărui cetăţean al României prin guvernare eficientă.

Art. 5. Uniunea pentru Reconstrucţia României NET este o comunitate ecologistă care promovează valorile democraţiei moderne europene adaptate la realităţile politice, economice și sociale ale României de astăzi. În spiritul Programului Uniunii pentru Reconstrucţia României NET constituit pe principiul „fiecare contează”, activitatea acestei comunități vizează atingerea cu precădere a următoarelor obiective:

 1. respectarea și apărarea caracterului naţional, suveran, independent, unitar și indivizibil al statului român;
 2. respectarea și garantarea drepturilor fundamentale ale omului (stipulate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului) și ale cetăţeanului în conformitate cu Constituţia României;
 3. promovarea și apărarea democraţiei, cel mai eficient sistem de organizare socială care asigură progresul material și spiritual al fiecărui individ și al societăţii în ansamblul ei;
 4. creșterea nivelului de încredere a cetățeanului în instituțiile guvernării alese democratic.
 5. garantarea proprietăţii private și încurajarea iniţiativei particulare ca motor al progresului economic în condiţii de concurenţă liberă;
 6. accesul tuturor cetăţenilor români la educaţie și la îngrijire medicală;
 7. asigurarea unui mediu curat, ca premisă fundamentală a ameliorării stării de sănătate a populaţiei;
 8. gestiunea eficientă a resurselor care să permită o dezvoltare a economiei pe termen lung și care să asigure o poziție favorabilă României într-un viitor care se anunță tot mai sărac în rersurse;
 9. promovarea și facilitarea utilizării surselor de energie alternativă și folosirea resurselor regenerabile;
 10. accesul liber și egal la șanse de realizare personală (materială, spirituală, profesională și socială) pentru fiecare membru al societăţii;
 11. întărirea autorităţii instituţiilor statului și respectarea ordinii de drept de către fiecare cetăţean indiferent de funcţia pe care o ocupă, poziţia socială sau averea sa;
 12. crearea condițiilor funcționării unui sistem politic modern, performant;
 13. crearea, la momentul oportun, a unui partid care să administreze în mod eficient viaţa economică și socială în beneficiul cetăţenilor români.

CAPITOLUL III
MEMBRII ȘI ADERENŢII
UNIUNII PENTRU RECONSTRUCŢIA ROMÂNIEI NET

Art. 6. Poate deveni membru al comunității Uniunii pentru Reconstrucţia României NET (denumită în continuare Uniunea pentru Reconstrucţia României NET) orice persoană fizică, indiferent de rasă, sex, origine etnică sau convingeri religioase dacă îndeplinește următoarele condiţii:

 1. a împlinit vârsta de 16 ani;
 2. are cetăţenia română;
 3. respectă Statutul Uniunii pentru Reconstrucţia României NET și susţine Programul Uniunii pentru Reconstrucţia României NET;
 4. nu a săvârșit abuzuri sau nereguli în activitatea sa profesională privată, publică sau politică anterioară;
 5. nu a fost decăzut din drepturile sale politice printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Art. 7. Comitetul Director poate acorda persoanelor care nu au cetăţenia română statutul de membru susţinător al Uniunii pentru Reconstrucţia României NET, la cererea acestora, și poate numi membri onorifici dintre aceștia. Drepturile și obligaţiile membrilor susţinători sau onorifici sunt aceleași cu cele ale aderenţilor URR NET, în condiţiile prevăzute de Statut.

Art. 8. În vederea dobândirii calităţii de membru al Uniunii pentru Reconstrucţia României NET solicitantul completează o cerere-tip de înscriere adresată președintelui Comitetului Director. Membrii Uniunii pentru Reconstrucţia României NET pot fi aleși numai din răndul aderenților URR NET.

Art. 9. Comitetul Director va dezbate aprobarea fiecărei cereri în parte, urmând să comunice decizia adoptată în cel mult 10 zile de la depunerea cererii. Data înscrierii în evidențele comunității este data la care a fost aprobată cererea. În cazul respingerii cererii, solicitantul poate face contestaţie în termen 15 zile de la comunicarea respingerii către Comitetul Director prin care să aducă lămuriri și contraargumente. Comitetului Director trebuie să se pronunţe în termen de 15 zile de la înregistrarea contestaţiei, iar decizia rămâne definitivă. Împotriva deciziei de aprobare a cererii, orice membru al comunității URR NET poate depune contestaţie la Comitetul Director în termen de 15 zile de la data aprobării cererii, care se soluţionează de către acest for prin consultarea părţilor, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei.

Art. 10. Încetarea calităţii de membru al Uniunii pentru Reconstrucţia României NET are loc în următoarele cazuri:

 1. renunțare;
 2. excludere;
 3. înscriere într-un partid;
 4. pierderea cetăţeniei române;
 5. apariţia unor incompatibilităţi cu condiţiile prevăzute în Statut;
 6. lipsa de activitate pentru o perioada lungă de timp
 7. deces.
Încetarea calităţii de membru intră în vigoare la data apariţiei oricăreia dintre situaţiile prevăzute la aliniatul 1, litera a), c) – f) și la data rămânerii definitive a deciziei Comitetului Director pentru situaţia prevăzută la alineatul b).

Art. 11. Renunțarea are loc pe baza unei cereri scrise trimise către Comitetul Director sau către responsabilul de proiect al unuia din proiectele din care face parte, care la rândul lui o va trimite către Comitetul Director. Ea are efecte din momentul înregistrării ei în evidenţele Comitetului Director.

Art. 12. Pentru membrii Uniunii pentru Reconstrucţia României NET activitatea va fi evaluată o dată la fiecare 3 luni de către Comitetul Director în baza unei grile de evaluare. Obţinerea calificativului nesatisfăcător în urma evaluării poate atrage după sine pierderea calităţii de membru.

Art. 13. Pentru comportament neconform cu principiile și orientarea Uniunii pentru Reconstrucţia României NET, pentru nerespectarea Statutului, a Programului, a regulamentelor de funcţionare sau a sarcinilor și deciziilor forurilor de conducere precum și obţinerea calificativului nesatisfăcător, membrilor Uniunii pentru Reconstrucţia României NET li se pot aplica următoarele sancţiuni:

 1. avertisment scris;
 2. suspendarea sau revocarea din funcţia de conducere deţinută în cadrul comunității;
 3. pierderea calităţii de membru;
 4. retragerea sprijinului;
 5. excluderea din comunitate.

Art. 14. Pentru membrii Uniunii pentru Reconstrucţia României NET, decizia sancțiunii se ia de către Comitetul Director la propunerea oricărui membru URR NET.

Art. 15. Decizia aplicării sancţiunii poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare. Contestația va fi adresată Consiliului de Conducere. În cazul formulării unei contestaţii în termenul prevăzut de Statut, sancţiunea se suspendă până la soluţionarea contestaţiei. Hotărârea Consiliului de Conducere se ia în termen de cel mult 15 zile de la înregistrarea apelului și are caracter definitiv.

Art. 16. Fiecare membru al Uniunii pentru Reconstrucţia României NET are următoarele drepturi:

 1. să-și exprime liber opiniile în cadrul structurilor comunității din care face parte în legătură cu orice problemă supusă dezbaterii;
 2. să fie informat asupra activităţii comunității și a structurilor din care face parte, asupra deciziilor forurilor de conducere ierarhic superioare;
 3. să aibă acces la documentele oficiale și materialele de informare internă ale Uniunii pentru Reconstrucţia României NET;
 4. să aibă iniţiative cu caracter cultural, politic, social sau de îmbunătăţire a activităţii structurii organizatorice din care face parte care să fie dezbătute de forurile de conducere competente;
 5. să participe la luarea deciziilor în cadrul structurilor organizatorice ale Uniunii pentru Reconstrucţia României NET conform competenţelor prevăzute în Statut;
 6. să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Uniunii pentru Reconstrucţia României NET la toate nivelele ierarhice;
 7. să renunțe la asociere în orice moment, cu efect imediat;
 8. să primească din partea comunității tot sprijinul pe care acesta i-l poate da pentru îndeplinirea sarcinilor în interiorul proiectelor sau a celor care decurg din activitatea depusă în orice funcţie dobândită prin sprijinul comunității;
 9. să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Uniunii pentru Reconstrucţia României NET la toate nivelele ierarhice;
 10. să voteze luarea deciziilor în cadrul structurilor organizatorice ale Uniunii pentru Reconstrucţia României NET din care fac parte.

Art. 17. Membrii Uniunii pentru Reconstrucţia României NET nu au obligaţia de plată a unei cotizaţii.

Art. 18. Fiecare membru al Uniunii pentru Reconstrucţia României NET are următoarele îndatoriri:

 1. să respecte legile ţării și să aibă un comportament demn și civilizat în societate;
 2. să cunoască și să respecte prevederile Statului și ale regulamentelor de funcţionare ale Uniunii pentru Reconstrucţia României NET;
 3. să cunoască Valorile și Programul Uniunii pentru Reconstrucţia României NET și să acţioneze pentru punerea în practică a principiilor și obiectivelor acestuia;
 4. să își asume responsabilităţi în cadrul proiectelor și să le finalizeze în timpul stabilit;
 5. să promoveze principiile și valorile URR NET și să atragă noi membri sau aderenţi;
 6. să cunoască documentele și punctele de vedere oficiale ale Uniunii pentru Reconstrucţia României NET și să promoveze ideile cuprinse în acestea pentru atragerea de noi membri și creșterea rolului Uniunii pentru Reconstrucţia României NET ca factor de influență atât la nivel local cât și la nivel naţional;
 7. să îndeplinească sarcinile și să respecte hotărârile adoptate de către organele de conducere superioare ierarhic;
 8. să păstreze confidenţialitatea documentelor și informaţiilor cu caracter intern;
 9. să nu exprime public puncte de vedere care aduc prejudicii grave activităţii sau imaginii URR NET și care contravin poziţiilor formulate de organele de conducere ale Uniunii pentru Reconstrucţia României NET;
 10. să contribuie cu regularitate la activităţile structurilor organizatorice din care face parte;
 11. să reprezinte poziţiile Uniunii pentru Reconstrucţia României NET în activitatea depusă în orice funcţie obţinută prin sprijinul URR NET, îndeplinindu-și atribuţiile cu onoare și profesionalism;
 12. să-și desfășoare activitatea și să adopte comportamente conform regulilor cuprinse în Codul de Conduită al Membrilor URR NET.

Art. 19. Poate deveni aderent al Uniunii pentru Reconstrucția României NET orice persoană fizică, indiferent de rasă, sex, origine etnică sau convingeri religioase dacă îndeplinește următoarele condiții:

 1. a împlinit vârsta de 14 ani;
 2. aderă la valorile și principiile comunității.

Art. 20. În vederea dobândirii statutului de aderent al Uniunii pentru Reconstrucția României NET, solicitantul completează o cerere tip de aderare la valorile și principiile comunității adresată președintelui Comitetului Director.

Art. 21. Solicitantul dobândește calitatea de aderent din momentul înregistrării cererii sale de aderare în evidenţele URR NET. El va primi o notificare în scris care confirmă calitatea de aderent.

Art. 22. Fiecare aderent al Uniunii pentru Reconstrucţia României NET are următoarele drepturi:

 1. să fie informat despre proiectele desfășurate și consultat asupra activităţilor în care este implicat;
 2. să supună dezbaterii Comitetului Director, iniţiative de acţiune culturală, socială și/sau civică;
 3. să solicite, conform statutului asocierii, dobândirea calităţii de membru;
 4. să primească din partea URR NET tot sprijinul pe care acesta i-l poate da pentru îndeplinirea sarcinilor agreate;
 5. să renunţe la calitatea de aderent în orice moment, cu efect imediat.

Art. 23. Fiecare aderent al comunității Uniunea pentru Reconstrucţia României NET are următoarele îndatoriri:

 1. să promoveze principiile și valorile URR NET;
 2. să cunoască și să respecte prevederile statutului și regulamentelor interne de organizare și funcţionare ale URR NET;
 3. să păstreze confidenţialitatea documentelor și informaţiilor cu caracter intern, la care are acces;
 4. să nu exprime public puncte de vedere care aduc prejudicii grave activităţii sau imaginii URR NET și care contravin poziţiilor formulate de organele de conducere ale Uniunii pentru Reconstrucţia României NET;

Art. 24. Încetarea calităţii de aderent al Uniunii pentru Reconstrucţia României NET are loc în următoarele cazuri:

 1. renunțare;
 2. excludere;
 3. deces.
Pierderea calităţii de aderent intră în vigoare la data apariţiei oricăreia dintre situaţiile prevăzute la aliniatul 1, literele a) – c).

Art. 25. Renunțarea are loc în baza unei cereri scrise trimisă Comitetului Diredctor și are efect imediat.

Art. 26. Pentru comportament neconform cu principiile și valorile Uniunii pentru Reconstrucţia României NET, precum și pentru nerespectarea Statutului sau a deciziilor forurilor de conducere, aderenţilor, membrilor susţinători și onorifici ai Uniunii pentru Reconstrucţia României NET li se poate retrage această calitate. Decizia aplicării acestei sancţiuni se ia de către forul de conducere al organizaţiei la care este arondat, la propunerea președintelui acestui for de conducere. În cazul membrilor onorifici, decizia se ia de către Comitetul Director, la propunerea președintelui acestuia.

CAPITOLUL IV
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 27. Uniunea pentru Reconstrucţia României NET are structuri organizatorice funcţionale împărțite pe arii de competență numite proiecte, coordonate de către o structură centrală numită Comitetul Director. Proiectele pot avea structuri organizatorice inferioare numite subproiecte. Subproiectele pot fi consituite pe arii de interes sau bază teritorială, delimitate la nivel:

 1. local – localităţi urbane, rurale precum și la nivelul sectoarelor Municipiului București;
 2. judeţean – fiecare judeţ și pe Municipiul București;
 3. naţional – structura centrală.

Art. 28. Structurile organizatorice de la primul nivel (proiectele) sunt create de către Comitetul Director la propunerea membrilor după o analiză de oportunitate. Structurile inferioare (subproiectele) sunt create de către consiliile de proiect pentru fiecare proiect în parte la propunerea membrilor după o analiză de oportunitate.

Art. 29. Structurile organizatorice de la primul nivel (proiectele) nu se pot desființa. Structurile inferioare (subproiectele) pot fi desființate de către consiliile de proiect pentru fiecare proiect în parte după o analiză de oportunitate.

Art. 30. Structurile organizatorice de la primul nivel (proiectele) sunt coordonate de consilii de proiect alcătuite din 5 membri:

 • un responsabil de proiect;
 • un înlocuitor al responsabilului de proiect;
 • un secretar de proiect;
 • doi membri ai consiliului de proiect.
La nevoie Comitetul Director poate numi un responsabil de proiect care să coordoneze proiectul fără alte persoane în consiliul de proiect.

Art. 31. Structurile inferioare (subproiectele) sunt coordonate de către un Responsabil de subproiect sau în mod centralizat de către consiliul de proiect ierarhic superior.

Art. 32. Convenţia forul suprem de conducere al Uniunii pentru Reconstrucţia României NET și este formată din:

 1. membrii Consiliului de Conducere;
 2. un număr impar cel puţin egal cu cel de la punctele a) de membri implicați în proiecte;

Art. 33. Convenția nu poate fi constituită fără respectarea Art. 32. aliniatul b.

Art. 34. Convenţia se întrunește în ședinţă ordinară o dată la 4 ani și în ședinţă extraordinară, oricând este necesar, la convocarea Consiliului de Conducere, a Comitetului Director sau la solicitarea unei treimi din numărul responsabililor de proiect, pe baza hotărârilor Consiliilor de proiect.

Art. 35. Convocarea Convenţiei se face, fiecărui participant, prin orice mijloace de comunicare (telefon, e-mail, poștă, fax), cu cel puţin 30 de zile înaintea întrunirii propriu-zise pentru ședinţa ordinară și cu cel puţin 15 zile pentru ședinţa extraordinară, de către președintele Comitetului Director, și prin afișare pe platforma urrnet.ro. Președintele Comitetului Director are obligaţia păstrării documentelor care dovedesc convocarea tuturor participanţilor la Convenţie.

Art. 36. La lucrările Convenţiei pot participa ca invitaţi fără drept de vot și alte persoane invitate de către Comitetul Director.

Art. 37. Convenţia are următoarele atribuţii principale:

 1. alege pe echipe (cf. Art . 52. ) și revocă individual membrii Comitetului Director pe o perioadă de 4 ani;
 2. stabilește și modifică denumirea, sigla Uniunii pentru Reconstrucţia României NET;
 3. aprobă modificarea statutului juridic și a formei de organizare;
 4. adoptă puncte de vedere cu privire la modalităţile de realizare a intereselor majore ale ţării;
 5. adoptă moţiuni cu caracter de recomandare pentru activitatea viitoare a comunității;
 6. hotărăște încetarea activității sub forma comunității URR NET.

Art. 38. Consiliul de Conducere cuprinde:

 1. membrii Comitetului Director;
 2. toți responsabilii de proiect.

Art. 39. Consiliul de Conducere se întrunește o dată pe lună și oricând este necesar la convocarea Comitetului Director, a președintelui Comitetului Director sau la cererea, pe bază de semnături, a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.

Art. 40. Convocarea Consiliului de Conducere se face, fiecărui participant, prin orice mijloace de comunicare (telefon, e-mail, poștă, fax), cu cel puţin 5 zile înaintea întrunirii propriu-zise, de către președintele Comitetului Director și prin afișarea pe platforma urrnet.ro. Președintele Comitetului Director are obligaţia păstrării documentelor care dovedesc convocarea tuturor participanţilor la Consiliul de Conducere.

Art. 41. Președintele Comitetului Director poate invita la ședinţele Consiliul de Conducere și alte persoane, fără drept de vot. În cazul în care în cadrul ședinţelor apare situaţia de balotaj de voturi, se decide în favoarea votului președintelui Comitetului Director.

Art. 42. Consiliul de Conducere are următoarele atribuţii principale:

 1. stabilește măsurile necesare îndeplinirii hotărârilor adoptate de Convenţie;
 2. coordonează întreaga activitate a comunității între ședințele Convenţiei;
 3. aprobă sprijinirea unor formaţiuni politice sau candidați;
 4. aprobă programul de acțiune al Uniunii pentru Reconstrucţia României NET;
 5. decide asupra aplicării de sancţiuni membrilor Uniunii pentru Reconstrucţia României NET(cf. Art. 18.);
 6. aprobă regulamentele de funcţionare internă a structurilor constituite în interiorul comunității;
 7. aprobă și modifică Statutul Uniunii pentru Reconstrucţia României NET;
 8. aprobă și modifică Programul de Acțiune și strategia de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în el;

Art. 43. Comitetul Director este compus din 5 membri:

 • un președinte;
 • un vicepreședinte
 • secretarul general;
 • 2 membri;

Art. 44. Comitetul Director se întrunește o dată pe săptămână și oricând este necesar la convocarea președintelui Comitetului Director sau la cererea a cel puţin jumătate – 1 dintre membrii săi. Ședințele Comitetului Director pot fi intr-o locație fizică sau folosind mijloacele online sau de telecomunicații.

Art. 45. La ședinţa Comitetului Director Naţional poate participa orice alt membru al Uniunii pentru Reconstrucţia României NET care a fost invitat de către comitet.

Art. 46. Comitetul Director are următoarele atribuţii principale:

 1. conduce activitatea partidului între ședinţele Consiliului de Conducere;
 2. emite luări de poziţie legate de evenimentele politice, sociale și economice curente;
 3. asigură informarea continuă a Consiliilor de Proiect cu privire la activitatea curentă a comunității;
 4. negociază alianţe sau protocoale de colaborare cu alte organizații și propune rezultatele acestor negocieri spre aprobare, după caz, Convenţiei sau Consiliului de Conducere;
 5. iniţiază și dezvoltă relaţiile interne și internaţionale ale Uniunii pentru Reconstrucţia României NET cu alte organizaţii neguvernamentale, sindicate, asociaţii patronale, etc.;
 6. coordonează activitatea Proiectelor;
 7. validează sau invalidează și, în funcţie de rezultatele obţinute în cadrul proiectelor, aprobă publicarea rezultatelor;
 8. propune aplicarea de sancţiuni pentru membrii Uniunii pentru Reconstrucţia României NET (cf. Art. 14.) și în cazuri speciale poate hotărî suspendarea acestora din funcţie până la decizia Consiliului de Conducere;
 9. acordă, la cererea argumentată a organizaţiilor, statutul de membru susţinător al Uniunii pentru Reconstrucţia României NET persoanelor care nu sunt cetăţeni români;
 10. numește, dintre persoanele care nu au cetăţenie română, membri onorifici ai Uniunii pentru Reconstrucţia României NET;
 11. convoacă Consiliul de Conducere;
 12. numește purtătorul de cuvânt al comunității;
 13. elaborează regulamentele de organizare și funcţionare internă a structurilor constituite în interiorul partidului și le propune spre aprobare Consiliului de Conducere;

CAPITOLUL V
PROCEDURILE DE ALEGERE ÎN CADRUL
UNIUNII PENTRU RECONSTRUCŢIA ROMÂNIEI NET

Art. 47. Ședinţele structurilor Uniunii pentru Reconstrucţia României NET sunt constituite statutar prin participarea a jumătate plus unu din numărul membrilor componenţi.

Art. 48. Convenţia este statutar constituită prin participarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor convocaţi la prima întrunire și indiferent de numărul membrilor prezenţi la a doua întâlnire.

Art. 49. Toate hotărârile forurilor componente ale Uniunii pentru Reconstrucţia României NET se iau prin vot deschis.

Art. 50. Cu excepţia situaţiilor în care Statutul prevede altfel, toate hotărârile forurilor Uniunii pentru Reconstrucţia României NET se iau cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul participanților; se consideră participanți și cei care deleagă reprezentarea prin mandat cu excepţia lucrărilor Convenţiei unde nu se acceptă reprezentarea prin mandat.

Art. 51. În cazul Comitetului Director, dacă devin vacante cel mult jumătate din posturi simultan, înlocuitorii sunt numiţi de către președintele Comitetului Director în termen de cel mult 10 zile de la producerea vacanţei. Dacă devin vacante jumătate plus unu din posturi simultan sau dacă se schimbă mai mult de jumătate plus unu din membrii echipei iniţiale, se organizează noi alegeri în termen de minim 30 și maxim 60 de zile.

Art. 52. Candidaturile pentru Consiliile de Proiect se depun pe echipe. Echipele care candidează vor fi formate din câte 5 persoane, câte una pentru fiecare poziţie (responsabil de Proiect, înlocuitor al responsabilului de proiect, secretar de proiect, 2 membri).

Art. 53. Un membru al Uniunii pentru Reconstrucţia României NET poate candida numai într-o singură echipă pentru alegerea Consiliului de proiect în cadrul proiectului respectiv.

Art. 54. Pentru Consiliile de Proiect, la primul tur de scrutin câștigă echipa care a obţinut jumătate plus unu din voturile valabil exprimate de către participanții la ședința de alegere a consiliului. Dacă nici o echipă nu a obţinut această majoritate, se organizează un al doilea tur de scrutin la care participă primele două echipe clasate în ordinea voturilor obţinute și câștigă cea care obţine cele mai multe voturi în al doilea tur de scrutin.

Art. 55. La ședinţa de alegere a Consiliului de Proiect participă ca observator un membru al Comitetului Director.

Art. 56. Lista de candidaturi pe echipe pentru Consiliile de Proiect se închide cu 48 de ore înaintea orei de începere a ședinţei de alegere menţionată în convocare.

Art. 57. Pentru a fi acceptată, candidatura unei echipe pentru Consiliul de Proiect trebuie susţinută în scris de cel puţin 10 membri din cadrul proiectului respectiv, care au fost convocaţi la ședinţa de alegeri și care nu fac parte din echipa respectivă.

Art. 58. Un membru al Uniunii pentru Reconstrucţia României NET poate susţine în scris o singură echipă care candidează pentru Consiliul de Proiect în cadrul unui proiect.

Art. 59. Pentru Comitetul Director se candidează în echipe complete de câte 5 persoane (pentru toate funcţiile din comitet: președinte, vicepreședinte, secretar general și restul membrilor); candidatura unei echipe trebuie propusă în scris de cel puţin 3 responsabili de proiect. Echipele de candidaţi sunt votate, prin mijloace electronice, de către toţi membrii comunității; Echipa care obţine cele mai multe voturi reprezentative la Convenţie, câștigă cursa pentru coordonarea comunității.

Art. 60. Alegerile pentru Comitetul Director se desfășoară prin intermediul platformei web. Votarea se face pe parcursul unei singure zile. Listele cu opțiunea fiecarui membru vor fi facute publice la sfârșitul procesului de vot pentru confirmarea rezultatelor votului.

Art. 61. Data Convenţiei de alegeri pentru Comitetul Director se comunică în scris, fiecărui membru al Uniunii pentru Reconstrucţia României NET, de către Comitetul Director în exerciţiu cu cel puţin 30 de zile înainte. Lista de candidaturi pe echipe pentru Comitetul Director se închide cu 15 zile înaintea datei alegerilor propriu-zise.

Art. 62. Pentru hotărârile ce se iau în cadrul lucrărilor Convenţiei se utilizează sistemul voturilor direct. Pentru orice problemă supusă votului, se votează individual de către toți delegaţii cu drept de vot din fiecare proiect.

CAPITOLUL VI
FONDURILE ȘI PATRIMONIUL
UNIUNII PENTRU RECONSTRUCŢIA ROMÂNIEI NET

Art. 63. Uniunea pentru Reconstrucţia României NET nu efectuează nici un fel de operațiune financiară.

Art. 64. Uniunea pentru Reconstrucţia României NET nu poate deţine bunuri mobile și imobile. Bunurile necesare pentru buna desfășurare a activităţii sale sunt puse la dispoziția comunității în mod voluntar de către membrii comunității pentru fiecare activitate specifică.

Art. 65. Uniuniea pentru Reconstrucţia României NET poate acorda ajutoare de natură materială sau premii, însă acestea sunt contribuții directe și voluntare ale membrilor săi, individuale sau asociate:

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 66. Statutul Uniunii pentru Reconstrucţia României NET este obligatoriu pentru toţi membrii și toate organizaţiile din cadrul comunității.

Art. 67. Membrii comunității pot deschide conturi la bancă în condiţiile legii și răspund de gestionarea acestora.

Art. 68. Organele executive pot constitui asociaţii sau fundaţii pentru realizarea scopului și obiectivelor comunității, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Art. 69. Uniunea pentru Reconstrucţia României NET își poate înceta activitatea prin:

 1. autodizolvare hotărâtă de Convenţie;
 2. în momentul în care numărul membrilor scade sub 2 membri.

Art. 70. La data adoptării prezentului Statut, Comitetul Director va fi completat de către Consiliul de Conducere, la propunerea Președintelui. Conducerea proiectelor va fi asigurată de responsabilii de proiect desemnați de Comitetul Director. Aceste foruri de conducere vor fi completate cu obligaţia respectării Art. 52.

Art. 71. Până la primele alegeri generale care vor avea loc după adoptarea prezentului Statut, comunitatea va continua sa funcționeze sub conducerea Comitetului Director actual.

ANEXA 1

 
Semn Vizual